ActA sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa predstavlja složenu aplikaciju koja ima kapacitet da pokrije potrebe kompanija svih vrsta i veličina. Sve jedinice sistema su razvijene i proizvedene u SDD ITG što značajno pojednostavljuje instalaciju i održavanje kompleksnih sistema  sastavljenih od lokacija na geografski različitim mestima. Čine ga četiri celine:

–    ActAAdmin
–    ActAGate
–    ActAReaderControl
–    ActADataProcessing

Ono što program ActA čini izuzetnim je njegova prilagodljivost velikim sistemima, što se  pokazalo i prilikom instaliranja i pokretanja ovog programa u železari „Mittal Steel“u Zenici, sistemu koji podrazumeva preko 3.000 radnika i 20 RFID terminala (čitača). Sistem se oslanja na postojeću TCP/IP infrastrukturu korisnika. Preduslov za ovo je da svaki RFID čitač ima LAN ili serijski interfejs, kao u slučaju čitača iz serije ITGsr-05.
Sistem koji je predviđen da radi u MS Windows okruženju je kompletno realizovan u NET tehnologiji i radi ravnopravno nad MS SQL Server i MySQL relacionim bazama podataka.

ActAAdmin

Program ActAAdmin prikuplja i prikazuje podatke o zaposlenom, ne samo na individualnom nivou, već o zaposlenom na nivou radne jedinice u kojoj radi, ili grupe radnika formirane po nekom drugom principu.
Program ActAAdmin čini dostupnim informacije sa specifičnim podacima za određeni period vremena.
Korisnik se identifikuje jednostavno, koristeći svoje ime i lozinku.

Sistem se oslanja na prednosti RFID tehnologije i omogućuje:

          –    definisanje topologije sistema koji uključuje proizvoljan broj hijerarhijski vezanih lokacija, od kojih svaka može imati nekoliko kapija pokrivenih jednim ili sa više RFID uređaja;
–    definisanje strukture kompanije kao hijerarhijskog sistema radnih jedinica, i zaposlenih u tim radnim jedinicama;
–    definisanje svih uobičajenih vrsta radnih vremena (fiksnih, kliznih, smenskih, višekratnih, noćnih, …), praćenje vremena kao i kalendara neradnih dana; administrator sistema ima mogućnost da napravi plan smena i raspored radnih sati za predstojeći mesec;
–    definisanje prava pristupa zaposlenih na registracionim tačkama, po grupama ili različitim sektorima ili pristup različitoj grupi podataka ili različitim izveštajima iz baze podataka, kao i podešavanje svih uređaja u sistemu sa centralnog mesta;
–    definisanje grupa zaposlenih po različitim principima, promene u okviru već postojećih, kao i njihovo potpuno ukidanje iz sistema;
–    on-line praćenje prolazaka i prikazivanje fotografija i imena zaposlenih koji prolaze, kao i trenutni pregled prisutnosti po lokacijama u sistemu;
–    definisanje vrsta boravaka na poslu (redovno, službeni i privatni izlasci, službeni put, slobodni dani, odmor, bolovanje, …);
–     program olakšava izdavanje različitih vrsta dozvola (poslovno odsustvo, privatno odsustvo, službeni put) sa ličnim podacima zaposlenog, razlogom odsustva, danom, satom..sve to u okviru administrativnih prava;
–     program prihvata različite načine računanja radnog vremena sa definisanjem smena, radnih dana, odmora, raspored radnog vremena sa različitim modelima za automatsku rotaciju smene.
–    program ima mogućnost izdavanja zaduženja zaposlenom ili grupi zaposlenih na dnevnom nivou ili za vremenski interval.

Program ActAAdmin olakšava administriranje sistema, ne samo na zbirnom nivou, već i na nivou pojedinačnih podataka, pa administrator sistema u svakom trenutku može dobiti pregled radnih vremena i aktivnosti zaposlenih , kao i datum i vreme njihove aktivnosti. Informacije se čuvaju u bazi podataka koja je dostupna menadžerima kompanije i administratorima sistema.
Program ActAAdmin omogućuje kreiranje novih baza podataka i priključivanje podataka u vezi novog zaposlenog, u već postojeći sistem

ActAGate je deo programa ActA za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa, namenski razvijen za korišćenje na svim ulaznim punktovima. Osnovna svrha ovog programa je da zaposlenima na ulazu omogući lakšu kontrolu, naročito kada je veliki protok zaposlenih. On, takođe, ima mogućnost da proverava dozvole za izlazak zaposlenih kao i sve podatke u vezi njih(ko ih je izdao, kada , do kada). Ovaj program zaposlenom na recepciji pruža mogućnost ručnog unosa podataka radi provere, u slučaju da je kartica oštećena, zaboravljena ili iz nekog drugog razloga nedostupna.
ActAGate omogućava evidenciju i nadzor posetilaca i njihove aktivnost tokom boravka u kompaniji, što znači da zaposleni na recepciji u svakom trenutku može proveriti datum i vreme ulaska, kod koga je posetilac došao, u koju radnu jedinicu, razlog posete i sl. Posetioci postaju deo sistema pošto im se izda privremena propusnica koja omogućuje određena prava, pristup određenim jedinicama sistema, što im dozvoljava propusnica koju su dobili.
Kapije, kao fizičko mesto ulaska u sistem, su važan deo ovog programa. Svaka kapija može imati neograničen broj čitača, radi bržeg protoka zaposlenih. Svaki čitač ima dve antene (ulaz/izlaz) koje beleže svaki ulaz ili izlaz is sistema.
ActAReaderControl je program koji održava stalnu komunikaciju sa RFID čitačima na kapijama koje su u njegovoj nadležnosti. Zadatak mu je da u propisanim intervalima, kao i na zahtev operatera, preuzima podatke sa čitača, briše podatke sa čitača, postavlja parametre rada čitača i dostavlja preuzete podatke programu za njihovo procesiranje, tj. dalju obradu . Rezultati evidencije pristupa i prolazaka  su obrađeni i dostupni kroz izveštaje oformljene po različitim principima, u različitim formatima.

Program ActA se u velikoj meri oslanja na prednosti savremene RFID tehnologije, što podrazumeva da svaki zaposleni ima svoju beskontaktu karticu, sa jedinstvenim identifikacionim brojem, proizvedenu u MIFARE® tehnologiji, izrađenu od PVC-a ili Poli Carbonata. Grafički dizajn kartice odgovara zahtevima korisnika.

ActAData Processing
je poslednji nivo u sistemu ActA, zadužen za obradu podataka skupljenih sa svih čitača u sistemu i čini ih dostupnim kroz različite tabele formirane po različitim parametrima.

 

 MIFARE is a registered trade mark of NXP B. V.

Softverski paket ACTA