Pametne police predstavljaju tehničko rešenje koje može da, precizno i pouzdano, odgovori na sledeća pitanja:

1.    šta se nalazi na nekoj, proizvoljno odabranoj, polici,
2.    šta se nalazi na svim ormanima, odn. policama (popis).

Tehnološka osnova ponuđenog rešenja je „pametna polica“, bazirana na primeni RFID tehnologije.

Osnovni element pametne police je RFID čitač.

RFID čitač se fiksno postavlja u pročelje police, vertikalno, dimenzije su mu širina_policeXvisina_police, svi čitači jednog ormana se preko koncentratora priključuju na TCP/IP infrastrukturu banke, odn. na kontrolni računar, koji se može nalaziti na proizvoljnom mesti u IP prostoru banke. Sve police povezuju se u sistem, nadgledan i kontrolisan sa PC računara u mreži (LAN), u skladu sa pravima pristupa, definisanim od strane administratora sistema.

RFID čitač prepoznaje, pod određenim uslovima, predmete koji se stave na policu. Radi se o sledećim uslovima:

–    Nosioci informacija (RFID nalepnice) su postavljeni na folije (pakovanja od 10000 komada novčanica), originalna pakovanja novčanica Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, na stranicu najmanje površine,
–    predmeti koji se prepoznaju jesu folije sa banknotama,
–    svaka folija obeležena RFID nalepnicom prethodno je upisana u bazu podataka, time što je RFID nalepnica, korišćenjem odgovarajućeg stonog ili ručnog RFID čitača/pisača povezanog sa PC računarom, personalizovana za konkretnu foliju (u bazu podataka je upisano šta dotična folija sadrži, eventualno potpis osobe koja ju je formirala, datum formiranja itd), (napomena: svaka RFID nalepnica ima u sebi, pored fabrički upisanog i nepromenljivog identifikacionog broja, i elektronsku memoriju, koju RFID čitač može da pročita, a upisivanje se vrši pomoću stonog čitača/pisača),
–    folija je stavljena na policu tako da je njena stranica na kojoj je RFID nalepnica priljubljena uz RFID čitač.

Sl. 1

Na Sl. 1 pokazana je standardna polica sa postavljenim RFID čitačem (braon panel u pozadini paketa sa novčanicama).

Svako pomeranje ili odnošenje folije sa police se registruje (registruje se vreme promene, ako se ovaj podatak kombinuje sa sistemom za kontrolu ulaska i/ili video nadzora, dobija se kompletna rekonstrukcija događaja).

Sl.2 Ručni (gore) i stoni RFID čitač sa USB interfejsom

Sl. 3

Na Sl.3 vidi se stanje jedne police, prikazano na ekranu kontrolnog PC računara. Vidi se položaj pojedinih obeleženih folija, suma po pojedinim apoenima i ukupna suma na polici.

Ovako zapakovane i označene vrednosti bilo bi moguće znatno brže, preciznije i sigurnije primati i predavati, evidentirati njihovo unošenje ili iznošenje iz trezora, a za popisivanje vrednosti u trezoru bilo bi potrebno znatno manje vremena. Tačnije, budući da se u svakom trenutku može znati sadržaj svih polica, popis više nije aktivnost, nego momenat (datum i vreme) i aktuelni sadržaj svih polica, odn. ormara, u tom momentu.

Korišćenjem informacionog sistema banke bilo bi ostvarivo praćenje stanja i promena vrednosti u trezorima filijala banke po policama i segmentima polica, po vrstama i kategorijama vrednosti, u realnom vremenu.

Uz kombinovano korišćenje označavanja RFID nalepnicama i drugih načina nadgledanja (video nadzor trezorskih prostorija i predtrezorskih prostora), praćenja izdatih naloga i tehničkih sistema kontrole ulaska u trezor (kombinovani RFID i biometrijski sistem), mogla bi se sigurnost čuvanja i manipulacije vrednostima podići na viši nivo.

 

Napomena: ovaj sistem je prezentiran rukovodstvu Trezora Narodne banke Srbije. Navedeni zaključci su interpretacija njihove ocene ponuđenog sistema, iz pismenog izveštaja.