Opis rada sistema

1. Na centralnom serveru se nalazi baza podataka u kojoj sadrži podatke o:
a. parking-lokacijama sa pripadajućim kapijama
b. terminalima koji kontrolišu kapije parking lokacija
c. vozilima podeljenim u grupe po pravima pristupa

2. Baza se ažurira pomoću administrativne aplikacije kojom se:
a. definiše topologija sistema (parking-lokacije, kapije)
b. definišu terminali za kontrolu sistema
c. uvode, brišu ili menjaju prava pristupa vozila ili grupa vozila određenim parkinglokacijama
d. Sve promene su trenutno i automatski na snazi u celom sistemu, pod  pretpostavkom da su svi terminali i centralni server povezani u LAN!

3. Terminali koji kontrolišu sve ulaske i izlaske sa parking-lokacija:
a. imaju ažurne informacije o pravima prolaska vozila
b. obaveštavaju službeno lice o tome da li vozilo ima pravo prolaska ili ne u datom trenutku (satu u danu u nedelji) na dotičnu parking-lokaciju. Na osnovu ove informacije službeno lice daje ili ne daje dozvolu za prolaz vozila, davanjem komande za podizanje rampe
c. autonomno rade i u slučaju prestanka veze sa serverom (važi za “proximity” terminale)

4. Servisi koji kontinuirano rade na centralnom serveru:
a. skupljaju informacije o prolascima sa terminala
b. programiraju terminale promenjenim informacijama o pravima pristupa
c. on-line kontrolišu “long range” terminale
d. signaliziraju neispravnost i/ili nedostupnost terminala

5. Izveštavanje iz klijentsko-administrativne aplikacije pokriva:
a. preglede vozila i lokacija
b. pregled grupa po pravima pristupa
c. preglede svih uspešnih i odbijenih prolazaka po lokacijama i vozilima

6. Opciono:
a. davanje impulsa od strane terminala za otvaranje barijere (podizanje rampe, otvaranje kapije, uvlačenje stubova u podlogu, …)
b. automatsko pravljenje i arhiviranje fotografija načinjenih u trenutku prolaska vozila
c. integrisani video-nadzor
d. on-line informisanje službenog lica o vozilu koje trenutno prolazi, sa svim podacima i fotografijom vozila iz baze podataka

Sistem za kontrolu pristupa na parkinge