Ovaj kompleksni sistem sastoji se od sledećih podsistema:

– Programski paket za prodaju karata
– Kontrola izlaska na perone
– Automatska identifikacija vozila

Programski paket za prodaju karata UNIKART

Programski paket UNIKART omogućuje centralizovanu prodaju autobuskih karata u prigradskom i međugradskom saobraćaju. Razvijen je u cilju potpune automatizacije rada autobuske stanice. Programski paket je prilagodljiv specifičnim potrebama korisnika.

Upravljanje peronima je posebna karakteristika ovog paketa. Kontrola putnika vrši se na polaznim, a autobusa na polaznim i dolaznim peronima.

Unikart automatizuje sledeće procese rada na autobuskoj stanici:
– Prodaja i rezervacija karata u međugradskom saobraćaju do 60 dana unapred
– Prodaju karata i mesečnih markica u prigradskom saobraćaju
– Reklamaciju i storniranje pogrešno izdatih karata
– Naplata peronizacije i izdavanje iskaza za vozača
– Potpuno upravljanje operativnim površinama u smislu automatske evidencije vozila u dnevnike polazaka i dolazaka autobusa
– Potpunu kontrolu i evidencija izlazaka putnika na polazne perone putem barijere, što minimizira mogućnosti zloupotrebe
– Dvostruki nivo bezbednosti sistema na nivou resursa i podataka
– Zaštita sistema od zloupotrebe i neovlašćenog pristupa putem više nivoa lozinki

– Lako i samostalno upravljanje bazom podataka (redom vožnje, cenovnicima, mesečnim i dnevnim obračunima, aktiviranje autobusa, biseva , vanrednih polazaka i sl. )

Kontrola izlaska na perone

Kontrola izlaska na perone obezbeđena je primenom obrtnih barijera sa čitačem bar koda i/ili RFID kartica.
Program za prodaju autobuskih karata u bazu podataka upisuje serijski broj svake prodate karte na šalteru. Serijski broj karte odštampa se i u vidu bar koda, prilikom prodaje karte ili u fazi izrade u štampariji. Program koji upravlja radom barijera pristupa (preko računarske mreže) bazi serijskih brojeva prodatih karata.
Putnici na peron izlaze uz pomoć kupljene karte. Zaposleni na stanici na peron izlaze uz pomoć svoje RFID kartice (pametne kartice).
Trokrake obrtne barijere, ITGbtt-0x se postavljaju na prolazima tako da ljudi kroz njih mogu prolaziti samo peške, jedan po jedan.


Automatska identifikacija vozila

Ponuđeni sistem omogućava automatsku identifikaciju vozila prillikom prolaska pored rampe, pri ulasku na perone ili napuštanju garažnog prostora. RFID sistem omogućava identifikaciju vozila dok prilazi rampi (objektu), bez potrebe za zaustavljanjem ili otvaranjem prozora. Ovo svakako povećava protočnost, jer nema zadržavanja vozila na rampi.
Sistem funkcioniše tako što transponder (nosač čipa) na vozilu emituje RF signal koji nosi informaciju o njegovom serijskom broju. Čitač nakon detekcije signala, upoređuje podatke o prispelom vozilu sa podacima iz baze, i u zavisnosti da li je ulaz/izlaz odobren, šalje odgovarajući upravljački signal rampi. U kontrolni računar se arhiviraju podaci o datumu, vremenu, broju rampe i ID vozila.